Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

DEBATA nt. projektu uchwały RM w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015r

24 lutego 2015 admin 0 Comments

Wczorajsza debata nt. projektu uchwały RM w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015, zorganizowana przez Radę Bytomskich Organizacji Pozarządowych, przy współudziale Urzędu Miasta Bytom i stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców, pokazała, że bytomianie chcą brać czynny udział w partycypacji obywatelskiej.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady BOP, Pan Jacek Maniecki, wprowadzając zgromadzonych w temat debaty. Następnie Pani Agata Marcinowska, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, przedstawiła w zarysie przebieg ubiegłorocznego wykonania Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bytomia na temat części budżetu miasta Bytomia na 2014 rok, przeznaczonej do zrealizowania w formie Budżetu Obywatelskiego.

img_6540

Pani naczelnik przedstawiła również projekt uchwały RM w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015, zaznaczając jednocześnie, że z uwagi na proponowane w Uchwale wydłużenie terminów składania, opiniowania i wyboru projektów do realizacji, część z nich będzie wykonywana z początkiem roku 2016. Marcinowska podkreśliła również, że wobec zgłaszanych wcześniej uwag, w nowej Uchwale ma znaleźć się zapis, wykluczający możliwość zgłaszania projektów dot. zadań inwestycyjnych, na terenach jednostek organizacyjnych gminy (szkoły).

Następnie Pan Paweł Winiarski, ze stowarzyszenia Inicjatywa ul. Mickiewicza, przedstawił zgromadzone wcześniej uwagi bytomian do projektu uchwały, wśród których znalazły się m.in.:

1) brak wystarczającej akcji informacyjno-szkoleniowej dla mieszkańców,

2) brak projektów ogólnomiejskich,

3) brak możliwości składania projektów miękkich,

4) brak możliwości dokonywania drobnych poprawek projektów po ich złożeniu,

5) brak akcji informacyjnej umożliwiającej łączenie projektów podobnych tematycznie i terytorialnie,

6) brak szczegółowych zapisów dot. składu zespołu opiniującego projekty,

7) brak precyzyjnych warunków ostatecznej weryfikacji,

8) brak określenia trybu informowania autorów projektów o weryfikacji projektów,

9) brak internetowego forum wymiany informacji poświęconego wyłącznie budżetowi obywatelskiemu.

Dyskusję, w ramach przedstawionych uwag, poprowadziła Pani Sylwia Widzisz-Pronobis, ze stowarzyszenia Miasto Dla Mieszkańców.

img_6545

Podczas debaty wiele cennych uwag wnieśli: Piotr Koj, ze stowarzyszenia MYBytomianie, Grzegorz Pronobis, z Wolnego Stowarzyszenia Zielonych Artystów, Robert Białas, ze stowarzyszenie Rewolucja.art.pl oraz Piotr Jakowieńko, z Fundacji Brama Cukermana.

Na zakończenie spotkania Pani Agata Marcinowska wyraziła zadowolenie z odbytego spotkania podkreślając, że Urząd Miasta jest otwarty na wszelkie uwagi mieszkańców, zgłaszane w ramach konsultacji społecznych. Jednocześnie Pan Paweł Winiarski zobowiązał się przekazać w formie pisemnej, zebrane podczas debaty wnioski, do kancelarii Prezydenta Miasta.

img_6546

Pan Jacek Maniecki podziękował przybyłym za udział w spotkaniu, podkreślając jednocześnie, że jego zdaniem niska frekwencja bytomian wynikła z bardzo krótkiego terminu na przygotowanie, zorganizowanie i powiadomienie mieszkańców o debacie. Maniecki wyraził jednocześnie nadzieję, że w tak ważnych dla mieszkańców miasta kwestiach jak Budżet Obywatelski, terminy konsultacji prowadzonych przez administracje samorządową, będą dłuższe niż 14 dni.

Komentarze

komentarzy

#Budżet Obywatelski#debata

Previous Post

Next Post