Chcemy lepszego, przyjaznego miasta i harmonijnego rozwoju zgodnego z potrzebami mieszkańców.

11 pytań do….

28 stycznia 2015 admin 0 Comments

Właśnie odbyła się Debata nt. Centrum Przesiadkowego w Bytomiu. Oceny spotkania na pewno się pojawią. Wnioski również.

Ja chciałbym, na początek, przedstawić moje uwagi do dokumentacji przetargowej. Jako były naczelnik Wydziału Kontroli, mam nawyk patrzenia na dokumenty również pod kątek ich nieścisłości. Dlatego przedstawiam swoje spostrzeżenia i pytania. Mam nadzieję, że inżynierowie i zarazem członkowie komisji przetargowej zastanowią się nad tym co robią.

Na piewrszy plan idzie Koncepcja Architektoniczna część A i B.

1.3. Podstawy opracowania dokumentacji.

– Umowa nr. 19/INW/2013 z dnia 21.11.2013 r. zawarta między MZDiM w Bytomiu ul. Smolenia 35 a Biurem Architektoniczno – Usługowym WIPRO w Bytomiu ul.Wożniaka 68/5. dotyczące opracowania Koncepcji projektowej (architektonicznej) wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego dla realizacji projektu pn.:” Budowa węzła przesiadkowego na placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego„

Przy tworzeniu Koncepcji wykorzystano:
– Wytyczne Zleceniodawcy zawarte w załączniku do zapytania ofertowego – pismo nr DTLI/8146/2013 z dnia 19.11.2013.
– Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.(ReRoŚ)
– Podkład mapowy terenu.
– Pomiary inwentaryzacyjne stanu istniejącego.
– Oględziny obiektów i terenu.”

PYTANIE PIERWSZE: dlaczego na opracowanie koncepcji projektowej /architektonicznej/ nie ogłoszono konkursu?

PYTANIE DRUGIE: dlaczego wybrano wykonawcę Koncepcji na podstawie „zapytania ofertowego”? Przecież to nie jest podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego!

PYTANIE TRZECIE: jak wytłumaczyć, że pomiędzy datą przekazania zapytania ofertowego wraz z wytycznymi zleceniodawcy z dnia 19.11.2013 r. (wtorek) , a datą podpisania umowy z wykonawcą 21.11.2013 r. (czwartek) upłynęło aż … 2 DNI !!!! ?

I proszę mi nie pisać, że wartość zamówienia była niewielka. Tu chodzi o centrum miasta, o jeden z lepszych terenów inwestycyjnych! To właśnie z tego powodu powinno się rozszerzyć krąg potencjalnych wykonawców koncepcji, tak aby mieć dostęp do ciekawych rozwiązań.

PYTANIE CZWARTE: dlaczego, gdy rozpakujemy załączniki do Koncepcji Architektonicznej, to w informacjach „zmodyfikowane” są daty: 9, 13 i 17 grudnia 2013 r.? Czy można wykonać bardzo dobrze wizualizacje, opis koncepcji, opracować niezbędne podkłady, w ciągu 20-26 dni ???

Koncepcja Architektoniczna część A:

„2.2 Projektowana lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowy projekt koncepcji architektonicznej wraz z układem komunikacji drogowej przewiduje:

– lokalizacje projektowanego dworca przesiadkowego (obiektu kubaturowego) we wschodniej części terenu przewidywanego pod inwestycje .
– układu komunikacyjnego / drogowego
– ciągów pieszych stanowiących połączenie stref ruchu pieszego w rejonie projektowanej inwestycji.
– ścieżek rowerowych stanowiących fragment układu w skali dzielnic miasta.
– zieleni urządzonej„

W trakcie Debaty padło stwierdzenie z ust jednego z urzędników miejskich, że miasto nie posiada całościowego planu budowy ścieżek (dróg) rowerowych. Na mapie widać jedynie zaplanowany układ ścieżki z ul. Chrzanowskiego (gdzie nie ma w okolicy żadnej ścieżki – ani tej prawdziwej, ani tej zaplanowanej!) a potem zjazd estakadą na ul. Zabrzańską.

PYTANIE PIĄTE: skoro nie ma ścieżek i nie ma planu, to z czym będziemy łączyć zaprojektowany układ drogowy?

PYTANIE SZÓSTE: jak można nazwać udogodnieniem dla pieszych, fakt likwidacji dwóch aktualnych przejść pieszych, co zmuszać ich będzie albo do przechodzenia na ul.Dworcową jeżeli ktoś będzie chciał przejść z ul. Powstańców Warszawskich do dworzec kolejowy, albo do długiego spaceru przez ul.Kolejową i tereny SIMPLE by dojść do Centrum Przesiadkowego?

„2.3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja w kontekście ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia – „ Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia ( ReRoŚ )”
… obejmuje tereny o następujących ustaleniach: /dot. projektowanego dworca przesiadkowego/

57 b K Tereny obsługi urządzeń komunikacji (w tym teren zintegrowanego dworca komunikacji zbiorowej oraz teren stacji przesiadkowej). Przeorganizowanie obecnego dworca autobusowego na zintegrowany dworzec komunikacji zbiorowej mieszczący w programie następujące funkcje:
– dworzec autobusowy,
– dworzec tramwajowy,
– postój taksówek,
– parking,
– elementy architektury związane z wyżej wymienionymi funkcjami”

PYTANIE SIÓDME: czy może ktoś znaleźć fragment, który mówi, że projektowane Centrum Przesiadkowe łączy w sobie również funkcje dworca tramwajowego? Odpowiedź brzmi: NIE, nie znajdzie. Na Debacie stwierdzono, że w międzyczasie zmieniono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Bytomia-ReRoŚ, również i w tym zakresie. Pytanie tylko, jeżeli jest to prawda, to dlaczego członkowie komisji przetargowej nie dołączyli nowej aktualnej wersji? A może jej nie ma i w tym zakresie należy uznać, że Koncepcja jest sprzeczna w części z Planem ReRoŚ ???

„2.4. Opis rozwiązań koncepcji architektonicznej obiektu budowlanego – dworca przesiadkowego .

Dane podstawowe :
– powierzchnia zabudowy 12,000 m2
– powierzchnia użytkowa 35,500 m2
– kubatura 138,300 m3
– ilość kondygnacji podziemnych – obiekt bez podpiwniczenia i kondygnacji podziemnych
– ilość kondygnacji nadziemnych 4 – 5

Ogólne zestawienie powierzchni :
– Dworzec autobusowy , stanowiska minibus , postój Taxi , pomieszczenia zaplecza socjalno
administracyjnego , technicznego . 10,230 m2
– Parking rowerowy – 330 m2
– Parking samochodów osobowych 31,800 m2 / 936 stanowisk parkingowych w tym 15 dla samochodów osób niepełnosprawnych/„

W załączniku nr 8 pn. Koncepcja część architektoniczna, po rozpakowaniu dostepna jest m.in. prezentacja. W prezentacji na slajdzie 7 podane jest:

a) że parking będzie na 930 miejsc, a nie na 936 jak jest podane w Koncepcji Architektonicznej część A. Natomiast w Zał.9 Koncepcja układ komunikacyjny cz.1 (po rozpakowaniu) w Opisie Technicznym do Układu komunikacyjnego jest mowa o 650 miejscach parkingowych !!! (str. 4).

PYTANIE ÓSME: ile w końcu jest zaprojektowanych miejsc postojowych ???

Dlaczego tak dociekliwi inżynierowie nie byli łaskaw „wyłapać” takiej nieścisłość? Co robią członkowie komisji przetargowej? Kto odbierał od wykonawcy Koncepcję Architektoniczną część B ?

Również powierzchnia tarasu widokowego jest różnie podawana: na slajdzie 7 podano pow. 650 m2, natomiast na slajdzie 8 jest 690 m2 a na stronie 6 Koncepcji Architektonicznej część A , na górze strony jest podana pow. tarasu widokowego 650 m2 , zaś na dole już 690 m2.

Niby drobiazg, ale ile mówi o przygotowaniu dokumentacji przez zamawiającego ! I ja mam im wierzyć, że oni przygotowali całość profesjonalnie?

str.8 Koncepcji Architektonicznej część A:

„2.6.Szacunkowy koszt realizacji inwestycji. – Budowa dworca przesiadkowego w rejonie Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego.

A / Budynek dworca przesiadkowego 40,000,000 zł
B/ Układ komunikacyjny – drogowy 40,000,000 zł
C/ Modernizacja dworca kolejowego PKP 10,000,000 zł
……………………………………..
Razem 90,000,000 zł / brutto”

Każdy zadawał sobie na Debacie pytanie, czy aby na pewno to musi tyle kosztować? Czy tak droga inwestycja poprawi atrakcyjność miasta dla mieszkańców i inwestorów?

PYTANIE DZIEWIĄTE: Na czym ma polegać „modernizacja dworca kolejowego PKP” za 10 mln zł, skoro w opisie jest mowa tylko o odnowie fasady budynku dworca? Czy wykonawca projektu ma wystarczające informacje o zakresie prac projektowych obejmujących dworzec?

Po przeczytaniu opisu technicznego do części komunikacyjnej , szczególnie po przeczytaniu pkt 3 i 4, mam szczerą wątpliwość czy poprawi się jakość dla pieszych, skoro:

a) zmniejszono liczbę przejść dla pieszych z 3 do 1!
b) nie będzie można przejść bezpośrednio z ul.Powstańców Warszawskich na dworzec.
c) wydłuży się czas dojścia do ul. Dworcowej i Centrum (Rynek) i z powrotem.
d) czas dojścia do przystanku tramwajowego (na Zamłyniu) również się wydłuży. Tak samo do samego Dworca Kolejowego.

PYTANIE DZIESIĄTE: Na czym więc polega udogodnienie dla mieszkańców?

Mało przekonywujące jest założenie zawarte w pkt 4 Opisu technicznego:
„Możliwości terenowe oraz zapotrzebowanie na stanowiska komunikacji zbiorowej, które muszą być umieszczone na poziomie terenu „O” , determinują gabaryty dworca w rzucie poziomym, natomiast zapotrzebowanie na stanowiska postojowe pojazdów prywatnych wyznacza liczba kondygnacji”.

PYTANIE JEDENASTE: gdzie są wyliczenia potwierdzające twierdzenie o zapotrzebowaniu na stanowiska postojowe? Po co długość dworca aż 240 m!

Również stwierdzenie, że „Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z komunikacji publicznej, co spowoduje obniżenie emisji zanieczyszczeń w mieście” ( w Opisie Technicznym do Układu komunikacyjnego – str 4) wzbudza dużą wątpliwość, gdyż nikt nie zrobił badań wśród mieszkańców i firm nt preferencji komunikacyjnych, uwarunkowań demograficznych, tras przejazdu (a zwłaszcza wpływu nowych tras komunikacyjnych: A4, obwodnica miasta, Becetka) na decyzje mieszkańców o wyborze środka lokomocji.

Obecnie, na Śląsku na 1000 mieszkańców przypada ponad 500 samochodów, co oznacza, że prawie każda rodzina ma samochód. Co będzie wpływać na decyzję mieszkańca Stroszka czy Szombierek, który pracuje w Katowicach czy Chorzowie, by dojeżdżał na parking do Centrum Przesiadkowego i przesiadał się na autobus lub na pociąg?

Kto ze Stroszka będzie chciał jechać dwoma środkami komunikacji na Łagiewnicką (40-50 min.), skoro samochodem po wybudowaniu BeCetki zajedzie w 15 min.?

Pytanie jest o tyle ważne, że zlecający i autorzy Koncepcji skupili się na rozwiązaniach drogowych. Inne środki transportu nie są ujęte we wnioskach. Czy nowe możliwości poruszania się samochodem nie spowodują, że właśnie środki transportu publicznego na trasach między miastami, a nawet między dzielnicami nie będą podupadać (pustoszeć)? Odpowiedzi na te pytania nie ma na załączonych do przetargu opracowaniach. Nie usłyszałem ich również na debacie. Co zatem usłyszałem? Że drogowcy wiedzą lepiej; że oni już wszystko policzyli.

A skoro już policzyli, to nikt nie pytał mieszkańców co oni wolą lub czego by chcieli w swoim mieście!

A powinni, bo Miasto jest Dla Mieszkańców, a nie odwrotnie.

Robert Białas

Komentarze

komentarzy

Previous Post

Next Post